www.eprace.edu.pl » crm » Implementacja systemu CRM » Etapy implementacji nowego systemu

Etapy implementacji nowego systemu

Pierwszym etapem całego projektu są zazwyczaj analizy przedwdrożeniowe. Duże przedsiębiorstwa o zasobnym budżecie najczęściej zlecają ich wykonanie wyspecjalizowanym w tej dziedzinie firmom konsultingowym. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw dużą barierą na tym etapie okazują się koszty. Należy jednak zauważyć, iż część tych analiz może zostać przeprowadzona wewnątrz firmy, a tylko część z nich przy współpracy firm doradczych. Za przykład może tu posłużyć identyfikacja potrzeb firmy, która przy zaangażowaniu zarządu oraz odpowiednio wykwalifikowanym personelu może zostać przeprowadzona przez samą firmę.

Zacząć należy przede wszystkim od misji firmy, system CRM może być bardzo efektywnym i użytecznym narzędziem, jednak pozostaje tylko narzędziem, które pomaga realizować odpowiednią strategię przedsiębiorstwa. Zaczynając reorganizację firmy należy pamiętać o poniższych wytycznych przedstawionych w [1]:

należy wyznaczyć jednego kierownika projektu, dla którego ten projekt jest wyzwaniem,

Wdrożenie systemu CRM można podzielić na pięć kroków, należy pamiętać jednak, że są one jedynie wskazówkami, nie gwarantują powodzenia całego projektu, jednak zwiększają prawdopodobieństwo jego zakończenia z sukcesem18:

Zespół analityczno-projektowy

Decyzję o wdrożeniu systemu CRM podejmuje zarząd firmy, czy też w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jej prezes. Jednak jego głównymi użytkownikami będą pracownicy mający bezpośrednią styczność z klientem, dlatego muszą być oni do nowego rozwiązania przekonani. Tylko współpraca wszystkich pracowników firmy pozwoli na skuteczną implementację nowego narzędzia. Aby wspomóc ten proces poprzez zaangażowanie w projekt całej firmy dobrze jest powołać zespół projektowo-analityczny. W jego skład powinni wchodzić specjaliści oraz pracownicy wszystkich działów firmy. Zespół taki pozwoli przedsiębiorstwu na przejęcie części obowiązków, które zazwyczaj powierza się zewnętrznym firmom doradczym19:

Powołanie takiego zespołu pozwala więc na znaczne ograniczenie kosztów oraz zwiększenie szans na pomyślne zakończenie całego projektu i poprawę rezultatów dzięki niemu osiągniętych. Wagę powołania takiego zespołu oraz wpływ jaki wywiera on na sukces całego przedsięwzięcia podkreśla także w swoim artykule Piotr Zakrzewski [2]. Zaleca on włączenie do zespołu jedynie najlepszych członków poszczególnych działów firmy, gdyż ich wiarygodność ułatwi późniejsze przekazanie zdobytej przez nich wiedzy pozostałym pracownikom. Ważną rolę w zespole pełnią pracownicy działu informatycznego firmy, wnoszą do niego wiedzę o20:

W trakcie kolejnych etapów wdrażania systemu członkowie zespołu projektowego będą się zmieniać, lecz powinien istnieć niezmienny trzon tej grupy obejmujący przede wszystkim21:

Analiza potrzeb

Systemy CRM oferują szereg możliwości i posiadają zazwyczaj bardzo rozbudowaną funkcjonalność. W trakcie analizy potrzeb firmy należy podjąć decyzję o tym które elementy składowe systemu CRM są konieczne dla zrealizowania celów firmy, a z których można zrezygnować. Bardzo ważna jest trafność podejmowanych tutaj decyzji, gdyż to ona będzie determinować efektywność wprowadzanych zmian, jak również będzie miała bezpośredni wpływ na koszty całej inwestycji. Należy jasno określić cele jakie chcemy osiągnąć poprzez wdrożenie systemu oraz22:

Dzięki powyższym pracom powinniśmy otrzymać23:

Dzięki zdefiniowaniu tych zadań, których wykonanie zakłada wdrożenie projektu, możliwe jest przybliżone określenie kosztów jakie będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo. Jeśli okaże się, że są one wyższe niż zaplanowany budżet na tą inwestycję nie znaczy to, iż projekt należy porzucić. W tym przypadku najlepiej jest skupić się na najważniejszych elementach, które pozwolą odnieść największe korzyści. Funkcjonalność systemu można rozwinąć w dłuższym okresie.

Funkcjonalność systemu

Funkcjonalność systemu CRM musi być dostosowana do potrzeb firmy. Rozważyć należy takie aspekty jak branża, w której ona funkcjonuje, faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne moduły systemu CRM (poziom przydatności kontra koszty). Należy wziąć też pod uwagę wymagania techniczne jakie stawiają konkretne rozwiązania24:

Sprzęt komputerowy:

Infrastruktura techniczna:

Zapewnienie bezpieczeństwa:

Funkcjonalność samej aplikacji powinna zostać dobrana zgodnie z potrzebami firmy, implementacji powinny zostać poddane moduły które faktycznie będą wykorzystywane w firmie, pozwoli to na uproszczenie realizacji projektu oraz ograniczenie kosztów. Najczęściej wykorzystywane elementy systemów CRM w polskich firmach przedstawia poniższy wykres:

Rys. 2. Wykorzystanie modułów systemów CRM w Polsce25

Jeżeli chodzi o wymagania stawiane samej aplikacji, wskazać można najważniejsze elementy funkcjonalności, które mają decydujący wpływ na jej przydatność26:

Wybór systemu CRM

Wybór konkretnego rozwiązania w dużej mierze zależy od rozmiarów przedsiębiorstwa i zasobności jego budżetu. Trzeba rozważyć wiele czynników, jak wspomniany już stan technologiczny w firmie, zapotrzebowanie na poszczególne moduły, możliwości integracji z istniejącymi narzędziami i bazami danych, bezpieczeństwo. Poniższe zestawienie obrazuje idealne cechy, do jakich powinien dążyć wdrażany system27:

Nie istnieje oczywiście system, który całkowicie spełniałby wszystkie powyższe wymagania, więc firma musi nadać tym cechom odpowiedni stopień ważności ze względu na własne potrzeby.

Poza wszystkimi wymienionymi wcześniej czynnikami, ważnym elementem wyboru systemu CRM jest sam dostawca konkretnego rozwiązania. Zakup danej aplikacji wiąże się z długotrwałą współpracą z wybraną firmą, która nie kończy się wraz z zakończeniem samego wdrożenia, lecz trwa znacznie dłużej, choćby ze względu na konieczne uaktualnienia i rozszerzenia funkcjonalności aplikacji z biegiem czasu, a także nieodzowne wsparcie techniczne i serwisowe. Wybór kontrahenta ułatwić powinien zestaw pytań jakie powinien postawić sobie zarząd firmy lub jej prezes28:

  1. Czy sposób i styl działalności dostawcy pasuje do naszej wizji:

  1. Jakie mają doświadczenia w zakresie wdrażania takiego produktu, jaki potrzebujemy:

  1. Jak będzie wyglądała późniejsza współpraca, jakie usługi posprzedażne oferują:

  1. Jakie są koszty usług posprzedażnych:

  1. Jakie są plany rozwoju systemu:

  1. I na koniec: czy mamy dostęp do informacji zarówno o pozytywnych jak i negatywnych opiniach?

Po rozważeniu wszystkich tych elementów nadchodzi czas na samo wdrożenie systemu CRM, które mimo tak dokładnego planowania i analiz, nie zadaniem łatwym do zrealizowania.

Wdrożenie systemu

Nadchodzi czas wdrożenia samego systemu informatycznego, im lepiej wykonane zostały zadania z poprzednich faz, tym mniejsze istnieje ryzyko niepowodzenia samej implementacji. Należy jednak mieć świadomość tego, że efekty mogą nie być natychmiastowe. Pracownicy mimo wszystko potrzebują czasu na przyzwyczajenie się do nowego systemu, dokładne zapoznanie się z jego możliwościami, przez co w początkowej fazie nie należy oczekiwać wysokich rezultatów, a co więcej, należy przygotować się na chwilowy spadek efektywności. Jeśli jednak wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie, stan ten będzie krótkotrwały lub w ogóle nie nastąpi.

Aby usprawnić proces implementacji sugeruje się wprowadzanie systemu krok po kroku, zaczynając od najbardziej potrzebnych elementów systemu.29 Pozwoli to pracownikom na zapoznanie się z nowym narzędziem bez zbędnego natłoku funkcji, który mógłby tylko zniechęcić użytkowników do jego wykorzystywania. Popularną praktyką są także programy pilotażowe. W trakcie ich trwania systemy instalowane są tylko na nielicznych stanowiskach w wybranych działach firmy. Pozwala to na wczesne wykrycie potencjalnych problemów i rozwiązanie ich zanim system zostanie wdrożony w całej firmie. Przykładem firmy zajmującej się wdrażaniem systemów CRM, która stosuje programy pilotażowe jest Update.30

Częste problemami, które opóźniają wdrożenie lub prowadzą do jego niepowodzenia to31:

Interesująco przedstawiają się też wyniki ankiety firmy McKinsey [3], przeprowadzonej wśród menadżerów firm, w których wdrażano systemy CRM (zarówno tych zakończonych sukcesem jak i porażką):

Rys. 3. Czynniki wdrożeń wśród projektów zakończonych porażką i sukcesem32

Zaznaczyć należy jednak, że ankieta ta przeprowadzona na grupie 60 osób. Mimo tego dane te potwierdzają istotną rolę poszczególnych etapów wdrażania strategii CRM w osiągnięciu końcowego sukcesu.

Po skutecznej implementacji systemu CRM, praca nad jego rozwojem się nie kończy. Opracowane metody pomiaru jego efektywności powinny pozwolić na jego ciągłe udoskonalanie w celu osiągnięcia jeszcze wyższych zysków.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.